እንግሊዝኛ ስዋስዉ

 ዝስዕቡ  ዘሎዉ ቪዲዮታት  ንኩሎም እንግሊዝኛ ክማሃሩ ዝደልዩ፣  በዚኦም ቪዲዮታት ትግርኛን  እንግሊዝኛን ስዋስዉ ዝሕብሩ። በዚኦም መንገዲ ብቀሊል  እንግሊዝኛ ንክንማሃር ይሕጉዙና።


1 ስዋስው መእተዊ Grammar Introduction


2 ስማት ኣብ ንጽል Nouns Singular

 

3 ስማት ኣብ ድርብ Nouns Plural


4 ተውላጠ ስማት ንበዓል ቤት Personal Pronouns

5 ውሱንን ወይ ዘይውሱንን ተወላጠ ስማት
Indefinite Articles

6 ኣመልካቲ ተውላጠ ስማት
Demonstrative Pronouns


7 ቅጽላዊ ኣመልካቲ ተውላጠ ስማት
Adjectival Demonstrative Pronous


8 ዋንነት ተውላጠ ስማት
Possessive Pronouns


9 ሕቶኣዊ ተውላጠ ስማት
Pronouns for Questions

10  ቅጽላት ኣብ ንጽል
Adjectivs Singular


11 ቅጽላት ኣብ ድርብ
Adjectives Plural


12 ግስታት መእተዊ - Verbs Introductions


13  ሱር ግሲ ናይዚ ግሲ - Infinitive

14.1 መእተዊ_ግስታት  ኣብ ህልዊ እዋን present tense ኣብ ሕሉፍ እዋን past tense ርሑቅ ሕሉፍ እዋን past perfect tense


14.2  ጽማቕ ግስታት ኣብ ህልዊ እዋን present tense ኣብ ሕሉፍ እዋን
past tense ርሑቅ ሕሉፍ እዋን past perfect tense


15.1 ሓጋዚ ግስታት መእተዊ: ግሲ  ነበረ
Auxiliary Verbs Introduction  - Verb: be

15.2 ሓጋዚ ግስታት_ህልውን ሕሉፍን ቀጻሊ እዋን
Auxiliary Verbs -  Present - Past Continuous Tense

15.3 ሓጋሲ ግስታት ንፍጹማት እዋናት
Present Perfect Tense - Past Perfect Tense

15. 4 ሓጋዚ ግስታት ህልዊ ሕሉፍ - ፍጹም ቀጻሊ እዋናት
Auxiliary verbs - Present Past Prefect Continuous Tenses

15.5  ሓጋዚ ግስታት will-ትንቢት_እዋን
will Future Tense

15.6  ሓጋዚ ግስታት be-going-to-ትንቢት_እዋን - be-going-to- Future Tense

15.7 ሓጋዚ ግስታት will-be-ትንቢት እዋን
will-be-Future Tense

15.8 ሓጋዚ ግስታት will-have-ትንቢት_እዋን
will-be-Future-Tense

15.9 ሓጋዚ ግስታት will-have-been ትንቢት_እዋን
will-have-been-Future Tense

15.10 ሓጋዚ ግስታት እንግሊዝኛ ህልዊ እዋንን ህልዊ ቀጻሊ እዋንን ንትንቢት እዋን

15. 11 መምሃሪ ካርታታት ንኩሎም ትንቢት እዋናት
Flashcards for all Future Tenses


15.12  ሓጋዚ ግስታት ተግብሮኣዊ እዋናት
Active - Passive Tenses

16 ግሲ:  ሃለዎ   Verb: have

17.1  ቅጥዓዊ ግስታት መእተዊ
Modal Verbs Introduction

17.2  ቅጥዓዊ ግሲ ከኣለ  -  Modal Verb: can

17.3  ቅጥዓዊ ግሲ ኣለዎ  -  Modal Verb must

17.4   ቅጥዓዊ ግሲ:  ፈቐደ -  Modal Verb:  may

17.5  ቅጥዓዊ ግሲ: ይግብኦ - Modal Verb:  Shall

17.6  እንግሊዝኛ ልሙድ ግስታት Verbs
ከም ቅጥዓዊ ግሲ Modal Verb

17.7 ሰበባዊ causal ግሲ ኣገባብ እንግሊዝኛ ግሲ
let ወይ make

17.8  ትእዛዝ ኣገባብ ናይዚ ግስታት  Imperative

 18  እንግሊዝኛ  ግስታት ምስ ካልኦት ቓላት
ብሓባር ይስርሑ

19.1 ኣሉታዊ ግስታት:  መትእተዊ 
Negatives Verbs: Introduction

19.2  ኣሉታዊ ግስታት negative verbs
ንህልዊ እዋንን present tense ሕሉፍ እዋንን past tense

19.3 ኣሉታዊ ግስታት negative verbs ንwill-ትንቢት እዋን
will-future-tense


19.4 ኣሉታዊ ግስታት negative verbs ንኣሉታዊ ፍጹም ህልዊ እዋንን present perfect  ኣሉታዊ ፍጹም ሕሉፍ እዋንን past perfect


19.5  ኣሉታዊ ቅጥዓዊ ግስታት
Negative Modal Verbs


19-6  have not  ወይ don't have


20.1 ተወሳኸ ግስታት መእተዊ
Adverbs Introduction


20.2  ተወሳኸ ግስታትን ምስ ካልዖት ቓላት
Adverbs with other Words


20.3 ቦታ ናይዚ ተወሳኸ ግስታት ኣብ ሓረግ
the Place of Adverbs in the Sentence


20.4 ተወሳኸ ግስታት ናይ ኣገባብ
Adverbs of Manner

20.5 ተወሳኸ ግስታት ናይ ቦታን ኣንፈትን
Adverbs of Place and Direction

20.6 ተወሳኸ ግሲ ናይ ግዜ Adverbs of Time

20.7 ተወሳኸ ግስታት ናይ ድግማ
Adverbs of Frequency

20.8 ሓረጋዊ ተወሳኸ ግስታት - sentence adverbs

20.9  ተወሳኸ ግስታት ናይ መነጻጸሪ
Adverbs of Degree

21.1 ተግባራት Cases


21.2  ንመን ተግባር Dative Case

21.3  ናይ መን ተግባር Genitive Case

22.1  መስተዋድዳት Prepositions

23.1  መስተጻመራትን ሓረጋትን
Conjunctions and Clauses

24.1  መእተዊ ንመስተጻምራት ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓቢ ሓረግ
Introduction Conjunctions


24.2  መስተጻምር …ን …ን   Conjunction and


24.3  መስተጻምር:  ኰነ ወይ - Conjunction: either or

24.4  መስተጻምር:  እኳ ኣይ...ን Conjunction: not even

24.5  መስተጻምር:  ኣሽንኳይ-ዶ - ውን
conjunction:  not only … but also …

24.6   መስተጻምር:    … ይኹን … ኣይ...ን
Conjunction: neither … nor …


24.7  መስተጻምር:  እምበኣር  Conjunction:  therefore

24.8 መስተጻምር:  ወይ - conjunction:  or


25.1 መስተጻምራት ንተኸታሊ ሓረጋት
conjunctions for subordinate clauses


25.2  መስተጻምር:  ስለ ዝ - conjunction:  because

25.3  ትግርኛ ጥብቆ ቅድሚት ዝ tigrinya prefix ዝ

25. 4 መስተጻምር ኣብ ክንዲ ዝ  conjunction instead of

25.5 መስተጻምር  ምንም እኳ … እንተ conjunction even if

25.6 መስተጻምራዊ ጥብቆ ቅድሚት  ከይ - conjunction before

25.7  መስተጻምር ክሳዕ -  conjunction until

25.8  መስተጻምር መታን ክ - so that

25.9  መስተጻምር ከም ዝ - conjunction that

25.10  መስተጻምራዊ ጥብቆ ቅድሚት እና - conjunction ing-form

25.11  መስተጻምር ካብ ዝ - conjunction prefer  to

25.12  መስተጻምር እንካብ ዝ - conjunction rather than

25.13  መስተጻምራዊ ጥብቖ  ቅድሚት ከይ conjunction without

25.14 መስተጻምር ምእንቲ conjunction in order to

25.15  መስተጻምር ክ ከሎ  conjunction while

25.16  መስተጻምር ምስ - conjunction when

26 ኣዛማዲ ሓረጋት - relative clauses

27 መእተዊ  ኵነታዊ ሓረጋት introduction conditional clauses - if-clauses

27.1 ዝካኣል ኵነታዊ ሓረጋት type 1 if clauses

27.2 ዘይመስል ኵነታዊ ሓረጋት  - type 2 conditional clause

27.3 ዘይከውን ኵነታዊ  ሓረጋት type 3 conditional clauses