AnkiDroid Anleitung
 ኣንኪ ድሮኢድ መምርሒ


 

1 ምቅዋም ናይ ፋይርፎክስን ኣንክን ኣንኪድሮኢድን
Installation von Firefox, Anki und AnkiDroid 


 2 ምርጋፍ ናይ ካርታታት - Kartendownload


3 ምምሃር ብኣንኪ - Lernen mit Anki

ምቅንና ዊን-ኣን ዝራብ
Einstellungen Anki-Windows für das Sprechen4 ኣንኪ ንምምሃር የጋጥም
Anki für das Lernen einstellen


5 ምርዳሕ ናይ ካርታታት ኣብ ኣንኪ
Verschieben von Karten in Anki


6 Vokabeln in Anki finden
ቓላት ኣብ ኣንኪ ምርካብ


7 ቁልጡፍ ምምሃር: ብቓላት ንድሕሪት ምምላስ
Lernbeschleunigung: Vokabeln zurückstellen8 zusätzliches Lernen - ተወሳኺ ምምሃርWenn Sie einen Computer mit Windows haben, können Sie die Anki Software verwenden, die es kostenlos unter http://ankisrs.net/ im Internet gibt. Anki funktioniert auf einem Computer mit Windows wie AnkiDroid mit Android.

ኣንኪ ረቂቕ ንዋት (Software)፡ እንተድኣ ኮምፒቶር ብዊንዶውስ ወይ ኽኣ ብኣንድሮኢድ ዝጥቀማ ሃሊኩም፡ እዚ ኣንኪድሮኢድ ብነጻ ኣብ ትሕቲ እዚ ኣድራሻ http://ankisrs.net/ ካብ ኢንተርነት ኣውሪድኩም ኸትሰርዕዎ ትኽእሉ ኢኩም።

Außerdem gibt es die Möglichkeit, Anki und AnkiDroid auf Englisch zu bedienen. Auch gibt es viele Gebrauchsanleitungen und Videos im Internet.

ብዘይካ እዚ ካልእ ዕድላት ኣንኪን ኣንኪድሮኢድን ዘሎ፣ ብቋንቋ እንግሊዝ ሓፈሻዊ ኣጠቃቅማ መምርሕን፣ ኮሙኡ ድማ ኣጠቃቅማ መምርሒ ቪድዮን ኣብ ኢንተርነት ኽትረኸብዎ ትኽእሉ ኢኩም።

 

Auf dieser Seite finden Sie Informationen zu folgenden Themen:
ኣብዚ ገጽ እዚ፣ ነዚ ዝስዕብ ዘሎ ኣርእስቲ ሓበሬታ ኸትረኸቡ ትኽእሉ፡

 • Wie beginne ich das Lernen mit Anki?
  ከመይ ኢለ ምምሃር ብኣንኪ ይጅምር፧
 • Wie bediene ich Anki beim Lernen?
  ከመይ ኢለ ኣንኪ ይጥቀመሉኸማሃር ኮለኩ፧
 • Wie beende ich das Lernen mit Anki?
  ከመይ
  ጌረ ምምሃር ብኣንኪ ይፍጽሞ፧
 • Wie kann ich die Zahl der neuen Karten und die Wiederholungsabstände bei Anki selbst festlegen?
  ከመይ ጌረ ሓደሽቲ መምሃሪ ካርታን ብዝሑን ይሰርዕ፣ ክምኡ ድማ ናይ ምድግጋም ግዜ ይውስን፡ ኣብ ኣንኪ ብዓለይ፧
 • Wie kann ich einzelne Karten herausnehmen?
  ከመይ ጌረ ሓደ ሓደ ካርታ ይድምስሶ፧
 • Wie kann ich mehr lernen und wiederholen als geplant?
  ከመይ ጌረ ካብቲ መደበይ ንላዕሊ ዝኮነ፡ ዝያዳ ይማሃርን ብዙሕ ይደጋግምን፧
 • Wie man die Lernkarten von Deutsch-Tigrinya-Lernen.de herunterlädt
  ከመይ ኢልኩም እቲ መምሃሪ ካርታ ካብ Deutsch-Tigrinya-Lernen.de ተራግፈዎ፧
 • Installation von AnkiDroid
  ከመይ ኢልኩም ኣንኪ ከም ትተኸልዎ ይሕብር፧

 

Wie beginne ich das Lernen mit Anki?
ከመይኢለ ምምሃር ብኣንኪ ይጅምር

 

 

 

 

 

Auf dem Startbildschirm tippen Sie auf das Anki Symbol.
ኣብዚ መጋረጃ ዘሎ ናይ ኣንኪ ምልኸት ትጥዉቁ፡

 

 

Dann erscheint eine Liste von den Lernkarten, die Sie bereits in Anki haben.
ኣስዒቡ እቲ ኣብ ኣንኪ ዘሎ መዝገብ መምሃሪ ካርታ ሓበሬታ ይመጽእ፡

  

 

 

 

 

 

Hier haben Sie verschiedene Auswahlmöglichkeiten:
ኣብዚ ዝተፈላለየ ዓይነት ምርጫታት ኣለኩም፡

Wollen Sie alle Karten durcheinander lernen, z. B. Grammatikkarten,Vokabelkarten usw. dann tippen Sie auf:
ብመስርዕ ዘይ ኮነ ብሕውሰዋሰ ካርታ ኸትማሃሩ እንተድኣ ደሊኩም
ንምሳሌ:
ናይ ሰዋስው ካርታ፣ ወይ ናይ ቓላት ካርታ፡ ኣብዚትጥውቁ፡

 

 

Wollen Sie Karten zu einem bestimmten Bereich lernen, wie z. B. das Alphabet, dann tippen Sie auf den gewünschten Bereich. Anki zeigt Ihnen dann nur die Karten zu diesem Bereich.
ደሊኩም ሓደ ፍልይ ዝበለ ኣርእስቲ መምሃሪ (ንምሳሌ፡ ፈደላት) እንተድኣ መሪጽኩም፣ ኣንኪ፡ ፍልይ ኣቢሉ እታ ካርታ ምሰ ኣርእሰትኣን የርእየኩም፡

 

 

An diesem Symbol erkennen Sie, dass hier Karten zu einemThema sind, die in die große Gruppe Deutsch-Tigrinya-Lernen gehören.
በዛ ምልኸት ትሕበሩ፡ ኣብዚ ዘለዎ ካርታ ሓደ ኣርእስቲ ዝሓዘ፡ንመምሃሪ ጀርመን ትግርኛ ዝምልከት ምኮኑ ይገልጽ፡

 

Wenn Sie nun den gewünschten Lernbereich antippen, zeigt Anki Ihnen folgenden Dialogfeld:
እንተድኣ እቲ ትደልይዎ መምሃሪ መረጽኩም፡ ኣንኪ እቲ ቀጻሊ ሓበሬታ የርእየኩም

 

 

Wenn Sie „Jetzt Lernen“ antippen, können Sie mit dem Lernen beginnen.

እንተድኣ Jetzt Lernen“ ("ሕጂ ምምሃር ጀምር") ጠዊቅኩም፡ ሕጂ ምምሃር ክትጅምሩ ትኽእሉ ኢኩም፡

 

 

Wie bediene ich Anki beim Lernen?
ከመይ
ኢለ ኣንኪ ይጥቀመሉ ኽማሃር ኮለኩ፧

 

 

 

Zuerst erscheint ein Wort oder eine Frage.  

ብመጀመርያ ሓደ መልሲ ወይ ሕቶ ይኸፈተልኩም፡

  

 

 Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass das Wort gehört werden kann. Wenn Sie die Aussprache des Wortes noch einmal hören wollen, brauchen Sie nur das Symbol antippen.
እዛ ምልኸት ትሕብረኩም፡ እዛ ቓላት ብድምጺ ኽትስማዕ ከም ትኽእል፡ እንተድኣ ከመይ ኢላ ከም ትድመጽ ኸትሰምዕዎ ደሊኩም፡ (ኣብኣ ትጥዉቁ)

 

Wenn Sie sich eine Antwort überlegt haben oder Sie sich die Antwort zeigen lassen wollen, dann tippen Sie unten auf die Fläche „Antwort anzeigen“.
እንተድኣ ናይታ ሕቶ መልሲ ፈሊጥኩም፡ ንኸተራጋግጹ መታን ኣብታ ‚‚መልሲ ኣርኢ‘‘ ትብል  ጠዊቅኩም መልሳ ኸተራጋግጹ ትኽእሉ።

 


 

 

Nun erscheint die Antwort auf die Frage oder die Übersetzung des Wortes. 
ቀጺሉ መልሳ ናይታ ሕቶ ወይ ድማ ትርጉማ ናይታ ቓላት ይቀርበልኩም።

 

 

Nun können Sie selbst einschätzen, wie gut Sie sich an die Antwort erinnert haben. ቀጺልኩም ብዓልኩም ኸትግምቱ ትኽእሉ፡ ሰጋብ ኸንደይ ዓቅሚ ናይ ምዝካር ከም ዘለኩም

 

Waren Sie unsicher oder haben Sie die Antwort nicht gewusst, dann tippen sie auf die rote Schrift: "Nochmal". እንተድኣ እና ተጠራጠርኩመም መሊስኩማ ወይ ድማ ኸትምልስዋ ኣይካልኩምን፡ እሞ ኣብታ ብቀይሕ ዝተጻሓፈት "ድገማ" ጠውቁ፡

Diese Bewertung bewirkt, dass Anki Ihnen in kurzer Zeit diese Karte wieder zeigt.
እዚ
ግምጋሜ ውጺኢት  ኣንኪ ነታ ዘይፈለጥኩማ ካርታ ኣብ ሓጺር ግዜ መሊስኩም ንኸትማሃርዋ ይደግመልኩም፡

 

Wenn Sie sich Gut erinnern konnten, dann tippen Sie unten links auf "Gut". Anki wird Ihnen die Karte in drei Tagen wieder zeigen.
እንተድኣ ብጽቡቅ ትዝኩሩ ኮይንኩም፡ በቲ የማናይ ኢደድኩም ዘሎ ኣብ ታሕቲ "ጽቡቅ" ጠውቁ: ኣንኪ ኣስዒቡ ብድሕሪኢ ሰለስተ ማዓለልቲ እታ ካርታ መሊሱ መታን ከይ ትርስዕዋ ደጊሙ ከምጽኣልኩም እዩ።

Wird die Karte häufiger wiederholt, gibt es noch zwei weitere Bewertungsmöglichkeiten: ኣንተድኣ እታ ካርታ ብዙሕ ግዜ ተደጋጊማ፣ ካልእ ክልተ ናይ ምእራም ዕድላት ኣሎኩም።   

 

 "Schwer" wählen Sie, wenn Ihnen die Antwort erst nach langem Überlegen einfällt.
"ኸቢድ" ትመርጹ: እንተድኣ እታ መልሲ ድሕሪ ነዊሕ ገዜ
                                    ምዝካር መጺኣትልኩም።
 

 

"Leicht" wählen Sie, wenn Ihnen die Antwort sofort eingefallen ist. Es ist besser, diese Bewertung selten zu verwenden, denn die Wiederholungsabstände für die Lernkarte werden dann sehr groß. "ፈኳስ" ትመርጹ፡ እንተደኣ እታ መልሲ ቀልጢፋ መጺኣትልኩም፡ ግን እዚ ዓይነት ምእራም ብዙሕ ግዜ ኣይትጠቀምሉ፡ ሰለምንታይ እቲ ክትደግምሉ ትክእሉ ግዜ ነዊሕ ስለ ዝኮነ።    

 Anki merkt sich für jede einzelne Karte, wie gut Sie sich erinnern konnten und wird Ihnen die Karte zum passenden Zeitpunkt zum Wiederholen vorlegen.
ኣንኪ ካብ ኣማላልሳኮም ተበጊሱ ንዝኮነት ካርታ ምልኸታ ይገብረላ፡ እንተዘይ ፈለጥኩማ እታ ካርታ ኣብቲ ንምድጋመን ኣድላይ ዝኮነ ግዜ ንኸትደግምዋ ኣንኪ ይምድበልኩም።

Wenn Sie alle neuen Karten gelernt und alten Karten wiederholt haben, beendet Anki das Lernen und beglückwünscht Sie.

እንተድኣ ኩሉ ሓደሽትን ናይ ቅድምን ካርታ ብምድግጋም ተማሂርኩሞ፡ ኣንኪ ብጹቡቅ ትምኒት ይሳናበተኩም።

 

Sie können das Lernen dann beenden oder einen anderen Bereich lernen, z.B. die  Grammatik, Vokabeln oder Übungssätze.
እንተድኣነዞም ፊደላት ምምሃር ወዲእኩም፡  ምምሃር ኸተቆርጽዎ ትኽእሉ ወይ ድማ ካልእ ኣርእስቲ ዝሓዘ ምምሃር ትቀጽሉ፡ ንምሳሌ፡ትግርኛ ሰዋስው ቓላታት ዓረፍተነገራት።

Sie kommen zu der Auswahlliste der Lernkarten, indem Sie unten auf der schwarzen Fläche das Pfeilsymbol antippen.
ናብ ካልእ መምሃሪ ኣርእስቲ ንክትኣትኡ፡ ናብቲ መዝገብ መምሃሪ ካርታ ትከዱ፡ እዚ ክኣ ነዛ ቀያሕ ምልክት ትጥውቁ።
 

 


 

Wie beende ich das Lernen mit Anki?
ከመይጌረ ምምሃር ብኣንኪ ይፍጽሞ፧

 Sie können das Lernen beenden, indem Sie auf das Haus-Symbol unten am Bildschirm tippen.  

ኣስዒብኩም እንተድኣ ደሊኩም ሓድሸ ኣርእስቲ ዝሓዘ ካርታ ኽትማሃሩ ወይ ድማ ምምሃር ኸትውድኡ፡ በዛገዛ ትመስል ምልኸታ ጠዊቅኩም ኸትዓጽዉዎ ትኽእሉ ኢኩም።

Dann kommen Sie zurück zum Anfangsbildschirm.

Ihr Tablet können Sie dann ganz ausschalten, indem Sie den An/Aus-Schalter drücken und dann auf „Ausschalten“auswählen.  

ብቀጺሊ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ሰሌዳ ኣቃልዖ ናይ ኮምፒተርኩም ተመሊሰኩም ጠርሽኩም ኽተጥፍእዋ ትኽእሉ፡ Ausschalten ኣጥፋኣያ  ትጥዉቁ.

 

 

Wie kann ich die Zahl der neuen Karten und die Wiederholungsabstände bei Anki selbst festlegen?
ከመይ ጌረ ሓደሽቲ መምሃሪ ካርታን ብዝሑን ይሰርዕ፣ ክምኡ ድማ ናይ ምድግጋም ግዜ ይውስን፡ ኣብ ኣንኪ ብዓለይ፧

 Anki ist so eingestellt, dass Sie täglich 20 neue Karten lernen können und bis zu 100 gelernte Karten wiederholen.
ኣንኪ ንማዓልቲ 20 ሓደሸቲ ካርታ ኽትማሃሩ ከም ዘለኩም እዩ ተመዲቡንተተኪሉን ዘሎ፣ ኮምኡ ድማ ስጋብ 100 ዝተማሃርኩሞ ካርታ ኸትደግምዎ ትክእሉ ኢኩም።  

Diese Einstellungen können Sie bei "Stapeloptionen" ändern, wenn Sie es wünschen.
ግን እዚ ዓይነት ኣተካክላ ከምቲ ትደልይዎ ኣብ "Stapeloptionen" ኸትሰርዕዎ ትኽእሉ ኢኩም።

  

Dann öffnet sich ein Listenfeld mit verschiedenen Einstellmöglichkeiten. Hier tippen Sie auf "neue Karten".
ቀጻሊ መዝገብ ይኽፈት ምስ ዝተፈላለየ መትከሊ ዕድላት ዘለዎ፡ ኣብዚ "ሓዲሽ ካርታ" ትጥውቅ።

 

Dann sehen wieder eine Liste mit verschiedenen Einstellmöglichkeiten für die neuen Karten. Hier wählen Sie "neue Karten/Tag" und geben die gewünschte Zahl ein.
ኣስዒብኩም ካልእ ዝተፈላለየ መዝገብ መትከሊ ዕድላት ይኽፈተልኩም፡ ኣብዚ "ንሓዲሽ መምሃሪ ካርታ ንመዓልቲ" ከምቲ ትደልይዎ ብዝሒ ቁጽሪ ትመርጹ።

 

 Bei Lernkarten für die Grammatik empfiehlt es sich, die Zahl der neuen Karten zu reduzieren.
ሓበሬታ፡ ኣብ ሰዋስው መምሃሪ ካርታ ብዝሒ ናይቶም ሓደሽቲ ካርታ ውሑድ ክኽዉን ከም ሓሳብ  ይሕብረኩም። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um die Wiederholungsabstände zu verkürzen oder zu verlängern gehen Sie auf "Wiederholungen". 

ነቲ ናይ ምድግጋም ግዜ ንኽሓጽር ወይ ድማ ክነውሕን እንተድኣ ደሊኹም፡ ኣብቲ ምድግጋም ከይድኩም እቲ ምድግጋም ብዝሒ።

 

 

und reduzieren oder erhöhen den "Interval-Faktor", der auf 100 % eingestellt ist.
ንሓጺር ግዜ ምድግጋም ካብ 100 % ንታሕቲ፡
ንነዊሕ ግዜ ምድግጋም ካብ 100 % ንላዕሊ።

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wie kann ich einzelne Karten beim Lernen herausnehmen?
ከመይ ጌረ ሓደ ሓደ ካርታ ይድምስሳ፧
 

Sollten Karten vorhanden sein, die Sie nicht benötigen, können Sie diese Karten herausnehmen, indem Sie:
እንተድኣዘይ ትደልይዋ መምሃሪ ካርታ ኣላ ኮይና፡ እዛ ካርታ እዚኣ ኸተዉጽእዋ ትኽእሉ ኢኩም፡

Auf ihrem Bildschirm rechts oben auf die drei kleinenPunkte, die wie ein tringrinisches Fragezeichen aussehen tippen.
ኣብዚ ሰሌዳ የማን ኢድኩም ኣብተን ሰለስተ ንኣሽቱ ነጥቢ ጠዉቁ።

 

Dann öffnet sich ein Listenfeld: hier tippen Sie auf "Aussetzen / Löschen"

ብድሕሪኡ ሓደ መስኮት ኽኽፈት እዩ ኣብዚ ኣጽናሓለይ ወይ ድማ ደምስሰለይ ትጥዉቁ።

 

 

Dann öffnet sich ein weiteres Listenfeld und hier können Sie entscheiden:
ብድሕሪኡ ኣሲዒቡ ካልእ መዝገብ ሰሌዳ ይኸፈት፡ ኣብዚ ኽትመርጹ ትኽእሉ

Ob Sie die Karte erst später lernen wollen: dann tippen Sieauf: „Karte vorläufig aussetzen“.

ኣብዚ ሕቶ ይመጻኩም፡ እዛ መምሃሪ ካርታ ጸኒሕካ‘ዶ ኽትማሃራ ትደሊ ይብል፡ እንተድኣ ውሳኔኩም ንሱ ኮይኑ። 

 

 

Ob Sie die Karte nie lernen wollen: dann tippen Sie auf „Karte dauerhaft aussetzen“
እንተድኣ እዛ ካርታ ኸትማሃርዋ ዘይ ደለኩም
„Karte dauerhaft aussetzen“

 

 

Sie sollten die Auswahl "Notiz löschen" vermeiden, denn dann verschwindenen mehrere Lernkarten. እንተድኣ ብኣጋጣሚ „Notiz löschen“ ኩሉ እቲ ካርታ ናይታ ኣርእሰቲ ብጠቅላልኡ ይድምሰስ፡ በዚ ምኸንያት ከይ ትጥዉቁ።

 

Sollten Sie zufällig eine Notiz löschen, dann können Sie sich die Lernkarten noch einmal herunterladen. Anki fügt dann die fehlende Karten wieder ein. 
እንተድኣ ብኣጋጣሚ ተደምሲሳ ግን፡ ኩሉ እቲ ዝተደምሰሰ ካርታ መሊስኩም ካብ ኢንተርነት ኸተራግፍዎ ትኽእሉ ኢኩም።

 Wenn Sie sich entscheiden, die vorläufig ausgesetzten Karten zu lernen, können Sie diese wieder holen, indem Sie bei demGlückwunsch-Dialogfläche rechts unten auf die Schaltfläche „Vorläufiges Aussetzen aufheben“ tippen. Die zurückgestellten Karten werden dann wieder gezeigt.

እንተድኣ ነተን ዘቀመጥኩመን መምሃሪ ካርታ  መሊስኩም ኽትማሃርወን ደሊኩም፡ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ ሰሌዳ „VorläufigesAussetzen aufheben“ ትጥዉቁ።

 

  

Wie kann ich mehr lernen und wiederholen als eigentlich geplant?
ከመይ ጌረ ካብቲ መደበይ ንላዕሊ ዝኮነ፡ ብዙሕ ይማሃርን፣ብዙሕ ይደጋግምን፧

Wenn Sie alle Lernkarten für einen Tag durchgearbeitet haben und trotzdem mehr lernen oder wiederholen wollen, dann können Sie im Dialogfeld Lernen mit der Schaltfläche „Benutzerdefiniertes Lernen“ auswählen, was Sie an diesem Tag zusätzlich lernen möchten.
እንተድኣ ኩሉ ኣርእስቲ ኸትማሃርዎ ዝደለኩም ወዲእኩም፣ ብድሕሪኡ ወይ ካልእ ኸትማሃሩ ወይ ድማ ዝተማሃርኩሞ ኸትደግምዎ ደሊኩም፡ ኣብቲ  ታሕቲ ዘሎ "ውልቃዊ ውሳኔ ኣጠቃቅማ ምምሃር" ከይድኩም እቲ ምርጫኩም ትመርጹ።  

 

 

 

Dann erscheint ein Listenfeld mit folgenden Auswahlmöglichkeiten:
ኣስዒቡ ናይ ብዙሕ ምርጫ መዝገብ ይመጽእ፡
 

  

  

 

 

 

 

 

 Wenn Sie eine der Lernmöglichkeiten auswählen, erscheint ein kleines Dialogfeld mit Tastatur, in das Sie die gewünschte Zahl an Tagen oder Karten eingeben und mit "Fertig" oder mit "OK" bestätigen.
እንተድኣ ኣብዚ ሓደ መምሃሪ መንገዲ መሪጽኩም፡ ሓደ ንእሽቶ መስኮት ይኽፈት፡ ኣብዚ እቲ ትደልይዎ ብዝሒ ካርታ ትጽሕፉ፡ ምስ "ተፈጽመ" ወይ "OK" ትፍጽሙ። 

 

 

 

 

 

 

 

Erhöhe das heutige Tageslimit an neuen Karten: hier kann man  Anki sagen, dass man für diesen Tag 10 oder mehr Karten zusätzlich lernen will;
እንተድኣ ሎሚ መዓልቲ ሓደሽቲ ተውሳኪ ካርታ ኸትማሃሩ ደሊኩም፡ እቲ ዝደለኩሞ ብዝሒ ትውዝኩ፡
ንምሳሌ ንሎሚ መዓልቲ 10 ሓደሽቲ ካርታ


 

Das Tageslimit an Wiederholungen erhöhen: Hier kann man festlegen, wie viele Karten man an diesem Tag zusätzlich wiederholen möchte.
እብዚ ናይ መዓልታዊ ምድግጋም ውሳኔ ኣበርክት ዝብል፡ ክንደይ ካርታ ዝያዳ ትውስኩ ማለት ኢዩ። 

 

Vergessene Karten nochmals lernen: Hier kann man festlegen, wie viele Tage zurück man die vergessenen Karten wiederholen will;
ዝረሳዕኩማ ካርታ መሊስኩም ኸትማሃርዋ ደሊኩም ኣብዚ ናይ ክንዳይ መዓልቲ ዝሓለፈን ዝረተስዑን ኸትደጋግሙዋ ትኽእሉ ኢኩም፡

 

Im Voraus lernen: hier sagt man Anki wie viele Tage man im Voraus man lernen will, z. B. wenn man die kommenden zwei Tage im Urlaub ist, kann man seine Lernarbeit schon vorher erledigen; ብእዋኑ ምምሃር፡ ኣብዚ ኣንኪ ኣብ ውሱን ማዓልቲ ኣቀዲምኩም ኸትማሃሩ ትኽእሉ፡ ንምሳሌ፡ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ቅድሚ ዕረፍቲ ምካደይ፡

 

Zufällige Kartenauswahl lernen: Hier sagt man Anki, dass es eine bestimmte Anzahl von Karten einfach zum Üben zeigt;
ብኣጋጣሚ (ብዘይ መስርዕ) ካርታ ኣዉጺእካ ምምሃር ኣብዚ ኣንኪ ብዓሉ ፍልይ ዝበሉ ብዝሒ ካርታታት ኣውጺኡ ንመምሃሪ የርእየኩም

 

Zeige Vorschau neuer Karten: Hier kann man Anki sagen, dass es die neu hergestellten Karten der letzten Tage zeigen soll.
ኣብዚ ኣንኪ ይሕብረካ፡ እቶም ኣብ መወዳእታ ዘዳሎኩሞም ሓደሽቲ ካርታ ካብኣቶም ገለ ካርታታት የርእየኩም።

 

Download der Karten von der Webseite
ካርታ ምርጋፍ ካብ ናይ ኢንተርነት ገጽ፡

Zuerst laden Sie die gewünschten Lernkarten durch Anklicken herunter.
ብመጀመርታ እቲ ትደልይዎ መምሃሪ ካርታ ተራግፉ።
 

 

 

Die Karten befinden sich dann in dem Ordner "Eigene Downloads" Ihres Gerätes und ihr Name endet mit den Buchstaben *.apkg.
እቶም ካርታታ ዝተራገፉ ኣብ መዝገብ "Eigene Downloads" ትረኽብዎ። ብድሕሪ እቲ ሽም መስገብ *.apkg ትርእዩ።
 

 

 

 Wenn Sie diese Datei antippen, kommen die Karten automatisch zu Ihren Lernkarten in Anki.
ኣብቲ ናይ መራገፊ መዝገብ ምስ ጠውቅኩም፡ እቶም መምሃሪ ካርታ ናብ ኣንኪ ይማሓላለፉ።       

  

Anki fragt, ob es die Karteikarten importieren soll. Hier „Hinzufügen“ auswählen.
ኣንኪ
ይሓቶኩም፡ እቶም መምሃሪ ካርታ ምስቶም ካልኦት ክጽንብሮም ኢሉ ይሓተኩም። 

  

Anki meldet, wie viele Karten importiert worden sind. Mit  „OK“ bestätigen.
ኣንኪ
ይሕብረኮም ኸንደይ ካርታ ከም ዝተጠለባ

 

 

 

Wie installiert man AnkiDroid?
ከመይ ጌርካ ኣንኪድሮኢድ ተቆዉም፧

 

Auf Ihrem Bildschirm tippen Sie zuerst auf das Symbol von Google Play: Play Store
ኣብቲ መጋረጃ GooglePlay ዝብል ጠውቁ፡
Play Store 

 

 

 

 Dann geben Sie "AnkiDroid" ins Suchfeld ein.
ቀጺልኩም "AnkiDroid"
ኣብ ክፍሊ ምድላይ ትጽሕፉ፡ 

AnkiDroid "installieren" auswählen.
 ኣንኪድሮኢድ
"installieren" ጠውቁ።