Sätze - ሓረጋት
ዓቢ ሓረጋት ምስ ተወላጠ ስማት ንተሰሓብታት
 Hauptsätze mit Objektpronomen


erzählen, Frau, Geschichte - ነገረ - ሰበይቲ ታሪኽ
Hauptsatz - ዓቢ ሓረግ
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (1.04MB)
erzählen, Frau, Geschichte - ነገረ - ሰበይቲ ታሪኽ
Hauptsatz - ዓቢ ሓረግ
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (1.04MB)
erzählen, Frau, Geschichte - ነገረ ሰበይቲ ታሪኽ
ዓቢ ሓረግ ምስ ሓደ ተወላጠ ስም ንተሰሓብታት Hauptsatz mit einem Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (677.93KB)
erzählen, Frau, Geschichte - ነገረ ሰበይቲ ታሪኽ
ዓቢ ሓረግ ምስ ሓደ ተወላጠ ስም ንተሰሓብታት Hauptsatz mit einem Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (677.93KB)
erzählen, Frau, Geschichte - ነገረ ሰበይቲ ታሪኽ
ዓቢ ሓረግ ምስ ክልተ ተወላጠ ስማት ንተስሓቢ - Hauptsatz mit zwei Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (596.48KB)
erzählen, Frau, Geschichte - ነገረ ሰበይቲ ታሪኽ
ዓቢ ሓረግ ምስ ክልተ ተወላጠ ስማት ንተስሓቢ - Hauptsatz mit zwei Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (596.48KB)


erzählen, Frauen, Geschichte - ነገረ ኣንስቲ ታሪኽ
ዓቢ ሓረግ - Hauptsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (995.92KB)
erzählen, Frauen, Geschichte - ነገረ ኣንስቲ ታሪኽ
ዓቢ ሓረግ - Hauptsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (995.92KB)
erzählen, Frauen, Geschichte - ነገረ ኣንስቲ ታሪኽ
ዓቢ ሓረግ ምስ ሓደ ተወላጠ ስም ንተሰሓቢ- Hauptsatz mit einem Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (676.31KB)
erzählen, Frauen, Geschichte - ነገረ ኣንስቲ ታሪኽ
ዓቢ ሓረግ ምስ ሓደ ተወላጠ ስም ንተሰሓቢ- Hauptsatz mit einem Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (676.31KB)
erzählen, Frauen, Geschichte - ነገረ ኣንስቲ ታሪኽ
ዓቢ ሓረግ ምስ ክልተ ተወላጠ ስማት ንተስሓቢ - Hauptsatz mit zwei Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (574.5KB)
erzählen, Frauen, Geschichte - ነገረ ኣንስቲ ታሪኽ
ዓቢ ሓረግ ምስ ክልተ ተወላጠ ስማት ንተስሓቢ - Hauptsatz mit zwei Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (574.5KB)


erzählen, Kinder, Geschichte - ነገረ ቆልዑት ታሪኽ
ዓቢ ሓረግ - Hauptsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (939.94KB)
erzählen, Kinder, Geschichte - ነገረ ቆልዑት ታሪኽ
ዓቢ ሓረግ - Hauptsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (939.94KB)
erzählen, Kinder, Geschichte - ነገረ ቆልዑት ታሪኽ
ዓቢ ሓረግ ምስ ሓደ ተወላጠ ስም ንተሰሓቢ - Hauptsatz mit einem Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (675.51KB)
erzählen, Kinder, Geschichte - ነገረ ቆልዑት ታሪኽ
ዓቢ ሓረግ ምስ ሓደ ተወላጠ ስም ንተሰሓቢ - Hauptsatz mit einem Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (675.51KB)
erzählen, Kinder, Geschichte - ነገረ ቆልዑት ታሪኽ
ዓቢ ሓረግ ምስ ክልተ ተወላጠ ስማት ንተስሓቢ - Hauptsatz mit zwei Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (557.34KB)
erzählen, Kinder, Geschichte - ነገረ ቆልዑት ታሪኽ
ዓቢ ሓረግ ምስ ክልተ ተወላጠ ስማት ንተስሓቢ - Hauptsatz mit zwei Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (557.34KB)
erzählen, Mann, Geschichte - ነገረ ሰብኣይ ታሪኽ
ዓቢ ሓረግ - Hauptsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (800.02KB)
erzählen, Mann, Geschichte - ነገረ ሰብኣይ ታሪኽ
ዓቢ ሓረግ - Hauptsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (800.02KB)
erzählen, Mann, Geschichte - ነገረ ሰብኣይ ታሪኽ
ዓቢ ሓረብ ምስ ሓደ ተወላጠ ስም ንተስሓቢ - Hauptsatz mit einem Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (609.84KB)
erzählen, Mann, Geschichte - ነገረ ሰብኣይ ታሪኽ
ዓቢ ሓረብ ምስ ሓደ ተወላጠ ስም ንተስሓቢ - Hauptsatz mit einem Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (609.84KB)
erzählen, Mann, Geschichte - ነገረ ሰብኣይ ታሪኽ
ዓቢ ሓረግ ምስ ሓደ ተወላጠ ስም ንተስሓቢ - Hauptsatz mit einem Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (308.15KB)
erzählen, Mann, Geschichte - ነገረ ሰብኣይ ታሪኽ
ዓቢ ሓረግ ምስ ሓደ ተወላጠ ስም ንተስሓቢ - Hauptsatz mit einem Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (308.15KB)
erzählen, Mann, Geschichte - ነገረ ሰብኣይ ታሪኽ
ዓቢ ሓረግ ምስ ክልተ ተወላጠ ስማት ንተስሓቢ - Hauptsatz mit zwei Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (503.09KB)
erzählen, Mann, Geschichte - ነገረ ሰብኣይ ታሪኽ
ዓቢ ሓረግ ምስ ክልተ ተወላጠ ስማት ንተስሓቢ - Hauptsatz mit zwei Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (503.09KB)


erzählen, Mädchen, Geschichte - ነገረ ጓል ታሪኽ
ዓቢ ሓረግ - Hauptsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (933.4KB)
erzählen, Mädchen, Geschichte - ነገረ ጓል ታሪኽ
ዓቢ ሓረግ - Hauptsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (933.4KB)
erzählen, Mädchen, Geschichte - ነገረ ጓል ታሪኽ
ዓቢ ሓረግ ምስ ሓደ ተወላጠ ስም ንተሰሓቢ - Hauptsatz mit einem Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (624.25KB)
erzählen, Mädchen, Geschichte - ነገረ ጓል ታሪኽ
ዓቢ ሓረግ ምስ ሓደ ተወላጠ ስም ንተሰሓቢ - Hauptsatz mit einem Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (624.25KB)
erzählen, Mädchen, Geschichte - ነገረ ጓል ታሪኽ
ዓቢ ሓረግ ምስ ክልተ ተወላጠ ስማት ንተስሓቢ - Hauptsatz mit zwei Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (521.96KB)
erzählen, Mädchen, Geschichte - ነገረ ጓል ታሪኽ
ዓቢ ሓረግ ምስ ክልተ ተወላጠ ስማት ንተስሓቢ - Hauptsatz mit zwei Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (521.96KB)


(2020_04_20) verneint: erzählen, Mann, Geschichte - ኣሉታዊ: ነገረ ሰብ ኣይታሪኽ
ኣሉታዊ ዓቢ ሓረግ - verneinter Hauptsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (920.15KB)
(2020_04_20) verneint: erzählen, Mann, Geschichte - ኣሉታዊ: ነገረ ሰብ ኣይታሪኽ
ኣሉታዊ ዓቢ ሓረግ - verneinter Hauptsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (920.15KB)
(2020_04_20) verneint: erzählen, Mann, Geschichte - ኣሉታዊ: ነገረ ሰብኣይ ታሪኽ
ዓቢ ሓረግ ምስ ሓደ ተወላጠ ስም ንተሰሓቢ - Hauptsatz mit einem Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (738.24KB)
(2020_04_20) verneint: erzählen, Mann, Geschichte - ኣሉታዊ: ነገረ ሰብኣይ ታሪኽ
ዓቢ ሓረግ ምስ ሓደ ተወላጠ ስም ንተሰሓቢ - Hauptsatz mit einem Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (738.24KB)
(2020_04_20) verneint: erzählen, Mann, Geschichte - ኣሉታዊ: ነገረ ሰብኣይ ታሪኽ
ዓቢ ሓረግ ምስ ክልተ ተወላጠ ስማት ንተስሓቢ - Hauptsatz mit zwei Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (596.24KB)
(2020_04_20) verneint: erzählen, Mann, Geschichte - ኣሉታዊ: ነገረ ሰብኣይ ታሪኽ
ዓቢ ሓረግ ምስ ክልተ ተወላጠ ስማት ንተስሓቢ - Hauptsatz mit zwei Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (596.24KB)geben, Mann, Ball - ሃበ ሰብኣይ ኵዕሶ
ዓቢ ሓረግ - Hauptsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (919.09KB)
geben, Mann, Ball - ሃበ ሰብኣይ ኵዕሶ
ዓቢ ሓረግ - Hauptsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (919.09KB)
geben, Mann, Ball - ሃበ ሰብኣይ ኵዕሶ
ዓቢ ሓረግ ምስ ሓደ ተወላጠ ስም ንተሰሓቢ - Hauptsatz mit einem Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (643.24KB)
geben, Mann, Ball - ሃበ ሰብኣይ ኵዕሶ
ዓቢ ሓረግ ምስ ሓደ ተወላጠ ስም ንተሰሓቢ - Hauptsatz mit einem Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (643.24KB)
geben, Mann, Ball - ሃበ ሰብኣይ ኵዕሶ
ዓቢ ሓረግ ምስ ክልተ ተወላጠ ስማት ንተስሓቢ - Hauptsatz mit zwei Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (589.78KB)
geben, Mann, Ball - ሃበ ሰብኣይ ኵዕሶ
ዓቢ ሓረግ ምስ ክልተ ተወላጠ ስማት ንተስሓቢ - Hauptsatz mit zwei Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (589.78KB)


geben, Mann, Bälle - ሃበ ሰብኣይ ኵዓሳሱ
ዓቢ ሓረግ - Hauptsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (880.16KB)
geben, Mann, Bälle - ሃበ ሰብኣይ ኵዓሳሱ
ዓቢ ሓረግ - Hauptsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (880.16KB)
geben, Mann, Bälle - ሃበ ሰብኣይ ኵዓሳሱ
ዓቢ ሓረግ ምስ ሓደ ተወላጠ ስም ንተሰሓቢ - Hauptsatz mit einem Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (692.24KB)
geben, Mann, Bälle - ሃበ ሰብኣይ ኵዓሳሱ
ዓቢ ሓረግ ምስ ሓደ ተወላጠ ስም ንተሰሓቢ - Hauptsatz mit einem Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (692.24KB)
geben, Mann, Bälle - ሃበ ሰብኣይ ኵዓሳሱ
ዓቢ ሓረግ ምስ ክልተ ተወላጠ ስማት ንተስሓቢ - Hauptsatz mit zwei Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (528.38KB)
geben, Mann, Bälle - ሃበ ሰብኣይ ኵዓሳሱ
ዓቢ ሓረግ ምስ ክልተ ተወላጠ ስማት ንተስሓቢ - Hauptsatz mit zwei Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (528.38KB)


geben, Mann, Buch - ሃበ ሰብኣይ መጽሓፍ
ዓቢ ሓረግ - Hauptsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (849.29KB)
geben, Mann, Buch - ሃበ ሰብኣይ መጽሓፍ
ዓቢ ሓረግ - Hauptsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (849.29KB)
geben, Mann, Buch - ሃበ ሰብኣይ መጽሓፍ
ዓቢ ሓረግ ምስ ሓደ ተወላጠ ስም ንተሰሓቢ - Hauptsatz mit einem Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (654.66KB)
geben, Mann, Buch - ሃበ ሰብኣይ መጽሓፍ
ዓቢ ሓረግ ምስ ሓደ ተወላጠ ስም ንተሰሓቢ - Hauptsatz mit einem Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (654.66KB)
geben, Mann, Buch - ሃበ ሰብኣይ መጽሓፍ
ዓቢ ሓረግ ምስ ክልተ ተወላጠ ስማት ንተስሓቢ - Hauptsatz mit zwei Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (524.67KB)
geben, Mann, Buch - ሃበ ሰብኣይ መጽሓፍ
ዓቢ ሓረግ ምስ ክልተ ተወላጠ ስማት ንተስሓቢ - Hauptsatz mit zwei Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (524.67KB)


geben, Mann, Bücher - ሃበ ሰብኣይ መጽሓፍቲ
ዓቢ ሓረግ - Hauptsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (875.47KB)
geben, Mann, Bücher - ሃበ ሰብኣይ መጽሓፍቲ
ዓቢ ሓረግ - Hauptsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (875.47KB)
geben, Mann, Bücher - ሃበ ሰብኣይ መጽሓፍቲ
ዓቢ ሓረግ ምስ ሓደ ተወላጠ ስም ንተሰሓቢ - Hauptsatz mit einem Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (673.45KB)
geben, Mann, Bücher - ሃበ ሰብኣይ መጽሓፍቲ
ዓቢ ሓረግ ምስ ሓደ ተወላጠ ስም ንተሰሓቢ - Hauptsatz mit einem Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (673.45KB)
geben, Mann, Bücher - ሃበ ሰብኣይ መጽሓፍቲ
ዓቢ ሓረግ ምስ ክልተ ተወላጠ ስማት ንተስሓቢ - Hauptsatz mit zwei Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (519.61KB)
geben, Mann, Bücher - ሃበ ሰብኣይ መጽሓፍቲ
ዓቢ ሓረግ ምስ ክልተ ተወላጠ ስማት ንተስሓቢ - Hauptsatz mit zwei Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (519.61KB)


geben, Mann, Uhr - ሃበ ሰብኣይ ሰዓት
ዓቢ ሓረግ - Hauptsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (900.92KB)
geben, Mann, Uhr - ሃበ ሰብኣይ ሰዓት
ዓቢ ሓረግ - Hauptsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (900.92KB)
geben, Mann, Uhr - ሃበ ሰብኣይ ሰዓት
ዓቢ ሓረግ ምስ ሓደ ተወላጠ ስም ንተሰሓቢ - Hauptsatz mit einem Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (667.55KB)
geben, Mann, Uhr - ሃበ ሰብኣይ ሰዓት
ዓቢ ሓረግ ምስ ሓደ ተወላጠ ስም ንተሰሓቢ - Hauptsatz mit einem Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (667.55KB)
geben, Mann, Uhr - ሃበ ሰብኣይ ሰዓት
ዓቢ ሓረግ ምስ ክልተ ተወላጠ ስማት ንተስሓቢ - Hauptsatz mit zwei Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (522.64KB)
geben, Mann, Uhr - ሃበ ሰብኣይ ሰዓት
ዓቢ ሓረግ ምስ ክልተ ተወላጠ ስማት ንተስሓቢ - Hauptsatz mit zwei Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (522.64KB)


geben, Mann, Uhren - ሃበ ሰብኣይ ሰዓታት
ዓቢ ሓረግ - Hauptsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (789.24KB)
geben, Mann, Uhren - ሃበ ሰብኣይ ሰዓታት
ዓቢ ሓረግ - Hauptsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (789.24KB)
geben, Mann, Uhren - ሃበ ሰብኣይ ሰዓታት
ዓቢ ሓረግ ምስ ሓደ ተወላጠ ስም ንተስሓቢ - Hauptsatz mit einem Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (630.04KB)
geben, Mann, Uhren - ሃበ ሰብኣይ ሰዓታት
ዓቢ ሓረግ ምስ ሓደ ተወላጠ ስም ንተስሓቢ - Hauptsatz mit einem Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (630.04KB)
geben, Mann, Uhren - ሃበ ሰብኣይ ሰዓታትይ
ዓቢ ሓረግ ምስ ክለተ ተውላጠ ስማት ንተስሓቢ - Hauptsatz mit zwei Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (511.72KB)
geben, Mann, Uhren - ሃበ ሰብኣይ ሰዓታትይ
ዓቢ ሓረግ ምስ ክለተ ተውላጠ ስማት ንተስሓቢ - Hauptsatz mit zwei Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (511.72KB)


geben, Mann, Schlüssel - ሃበ ሰብኣይ ምፍትሕ
ዓቢ ሓረግ - Hauptsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (789.65KB)
geben, Mann, Schlüssel - ሃበ ሰብኣይ ምፍትሕ
ዓቢ ሓረግ - Hauptsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (789.65KB)
geben, Mann, Schlüssel - ሃበ ሰብኣይ ምፍትሕ
ዓቢ ሓረግ ምስ ሓደ ተወላጠ ስም ንተስሓቢ Hauptsatz mit einem Objektpronom
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (586.82KB)
geben, Mann, Schlüssel - ሃበ ሰብኣይ ምፍትሕ
ዓቢ ሓረግ ምስ ሓደ ተወላጠ ስም ንተስሓቢ Hauptsatz mit einem Objektpronom
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (586.82KB)
geben, Mann, Schlüssel - ሃበ ሰብ ኣይ ምፍትሕ
ዓቢ ሓረግ ምስ ክለተ ተወላጠ ስማት ንተሰሓቢ Hauptsatz mit zwei Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (504.15KB)
geben, Mann, Schlüssel - ሃበ ሰብ ኣይ ምፍትሕ
ዓቢ ሓረግ ምስ ክለተ ተወላጠ ስማት ንተሰሓቢ Hauptsatz mit zwei Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (504.15KB)


geben, Mann, Schlüssel (Mehrzahl) - ሃበ ሰብኣይ መፍትሓት
ዓቢ ሓረግ - Hauptsätze
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__Verben - ግስታት.apkg (797KB)
geben, Mann, Schlüssel (Mehrzahl) - ሃበ ሰብኣይ መፍትሓት
ዓቢ ሓረግ - Hauptsätze
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__Verben - ግስታት.apkg (797KB)
geben, Mann, Schlüssel (Mehrzahl) ሃበ ሰብኣይ መፍትሓት
ዓቢ ሓረግ ምስ ሓደ ተውላጠ ስም - Hauptsatz mit einem Objektpronom
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (622.32KB)
geben, Mann, Schlüssel (Mehrzahl) ሃበ ሰብኣይ መፍትሓት
ዓቢ ሓረግ ምስ ሓደ ተውላጠ ስም - Hauptsatz mit einem Objektpronom
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (622.32KB)
geben, Mann, Schlüssel (Mehrzahl) - ሃበ ሰብኣይ መፍትሓት
ዓቢ ሓረግ ምስ ክለተ ተወላጠ ስማት ንተስሓቢ - Hauptsatz mit zwei Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (460.89KB)
geben, Mann, Schlüssel (Mehrzahl) - ሃበ ሰብኣይ መፍትሓት
ዓቢ ሓረግ ምስ ክለተ ተወላጠ ስማት ንተስሓቢ - Hauptsatz mit zwei Objektpronomen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (460.89KB)ዓቢ ሓረጋብት ምስ መስተጻመራት
Hauptsätze mit Bindewörtern


  

entweder ... oder ... - ... ኰነ ወይ ...
ኣምጸአ - bringen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (917.57KB)
entweder ... oder ... - ... ኰነ ወይ ...
ኣምጸአ - bringen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (917.57KB)
nicht nur sondern auch - አሽንኳይ ዶ ውን
ኣምጸኤ - bringen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (1.01MB)
nicht nur sondern auch - አሽንኳይ ዶ ውን
ኣምጸኤ - bringen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (1.01MB)
weder... noch ... - ... ይኹን ...
ደለየ - brauchen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (892.83KB)
weder... noch ... - ... ይኹን ...
ደለየ - brauchen
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (892.83KB)